Dersler

 

Dersler

 

 MATH 153  Genel Matematik I

Calculus I tek değişkenli fonksiyonların anlaşılması ve kullanılmasında önemli bilgiler vererek matematiğin diğer alanlardaki uygulamalarına katkı sağlar.


 CHEM 100  Genel Kimya

Bu ders, maddenin özellikleri, bilimsel ölçüm (hassasiyet ve doğruluk), atom, molekül, iyonlar ve özellikleri, stokiometri ve kimyasal hesaplamalar, sulu çözeltilerdeki kimyasal reaksiyonlar, termokimya, atomik yapı, elektron konfigürasyonu, atomik özellikler ve periyodik tablo konularını içerir.


 ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler I

ENG 101 birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Bu derste, öğrencilerin güncel metinler okuyarak ve dinleyerek, metnin bölümlerini anlama, hızlı ve etkin okuma, farklı metinlerdeki fikirler arası bağlantı kurma becerilerini kullanmaları ve metinleri bir öğrenme çıktısı oluşturacak şekilde etkili bir kaynak olarak kullanmayı öğrenmeleri hedeflenmiştir. Konuşma ve yazma becerilerinde ise kaynak kullanma, bir ifadeyi başka sözcükler kullanarak anlatabilme, alıntı yapabilme, özet yapabilme ve sentez yapabilme yer almaktadır. Bu dersi alan öğrenciler bir konudaki fikirlerini destekleyerek, anlam bütünlüğü olan, öz, bilgi verici ya da ikna edici metinler yazmayı öğreneceklerdir.


 SFL 1013  İkinci Yabancı Diller I

 


 TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


 IUE 100  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


 GBE 100  Genel ve Moleküler Biyoloji

Hücre yapısı, DNA, RNA, Protein, Hücre zarı, Hücre iskeleti. Hücresel sinyal iletimi, Hücre döngüsü, Kanser


 SE 113  Programlamaya Giriş

Bu ders, öğrencilere, Java programlama dilini kullanarak programlamanın temel kavramlarını öğretir.


 MATH 154  Genel Matematik II

Calculus II çok değişkenli fonksiyonların anlaşılması ve kullanılmasında önemli bilgiler vererek matematiğin diğer alanlardaki uygulamalarına katkı sağlar.


 PHYS 100  Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik

Derste ve laboratuvarlarda aşağıda verilen konular işlenecektir. Klasik mekanik ve termodinamiğe giriş. Uzay ve zaman kavramı:çizgesel düzlemde kinematik; Düzgün doğrusal hareket; Kuvvet ve statik denge; Newton yasalarının deneysel temelleri; parçacık dinamiği; İş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu; Çarpışmalar ve skorunum yasaları; dairesel hareket; dairesel dinamik ve açısal momentumun korunumu. Sıcaklık, ideal gazlar, van der Waals durum denklemi, ışıma, ısı akışı ve termodinamiğin birinci yasası. Maxwell Boltzmann dağılımı, olası hareket kuramı ve yayılma. Carnot çevrimi, entropi ve termodinamiğin ikinci yasası.


 ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktüvütelerini pekiştirmeye yöneliktir.


 SFL 1024  İkinci Yabancı Diller II

 


 HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


 FE 251  Termodinamik

Termodinamiğin tanımı ve uygulama alanları, açık ve kapalı sistemler; saf maddelerin özellikleri; termodinamiğin birinci yasası ve diğer temel kavramlar (sıcaklık ve tersinirlik; iş ve ısı kavramları); ikinci yasa ve entropi; kimyasal tepkime termodinamiği; kimyasal denge ve faz dengesi


 MATH 250  Mühendisler İçin Doğrusal Cebir ve Türevsel Denklemler

Vektör ve matris işlemleri, vektörlerin doğrusal bağımsızlığı ve doğrusal vektör uzayları ve alt uzaylar, vektör uzaylarının boyutu ve taban vektörleri, doğrusal dönüşümler, determinantlar, mühendislik uygulamaları ile birlikte doğrusal cebirin, özdeğer-özvektör analizi ve köşegenleştirme konuları işlenmektedir.


 GBE 201  Mikrobiyal Biyoteknoloji

Mikroorganizmalar ve zirai, medikal ve çevre biyoteknolojilerinde kullanım alanları


 SFL 201  İkinci Yabancı Diller III

 


 POOL 005  GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim

 


 GBE 202  Biyomühendisliğin Temelleri

Biyomühendislik temel prensipleri, uygulama alanları


 GBE 204  İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

Anatomi ve Fizyoloji ile ilgili yapılar, Biyolojik sistemlere ait hücre yapıları ve doku tanımları, fonksiyonları ve işleyiş mekanizmaları


 MATH 240  Mühendisler için Olasılık

Bu dersin konuları arasında olasılık belitleri, Bayes’ teoremi, rassal değişkenler, rassal değişkenlerin toplamı, büyük sayılar kuralı, merkezi limit teoremi ve uygulamaları bulunmaktadır.


 POOL 004  GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum

 


 SFL 202  İkinci Yabancı Diller IV

 


 GBE 303  Biyotransport Olayları

Kütle, ısı ve momentum taşınımı; organ sistemlerinde taşınım olayları; biyokimyasal reaksiyonlar ve etkileşimleri


 BME 301  Biyomalzeme

Ders biyomolekülsel ve hücresel özellikler, fizyolojik özellikler, biyomekanik, biyocihazlar, biyogörüntüleme ve işaret işleme, biyoteknoloji, bağışıklık mühendisliği, biyomateryaller konularını kapsar.


 GBE 305  Protein Kimyası

Proteinlerin yapısı ve fonksiyonları, enzim mekanizmaları, ilaç-protein etkileşimleri, proteinler katlanma hastalıkları


 POOL 006  GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler

 


 ENG 310  İngilizce Temel Konuşma Becerileri

ENG 310 dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edemilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, akademik ve mesleki alanlarda "Pecha Kucha" olarak bilinen kısa sunumlara ve münazaralara katılmayı kapsar.


 BME 304  Biyomekanik

Ders biyomekanik konusundaki temel terimlerin açıklanması, kas ve iskelet sistemi ve üzerinde uygulanan mühendislik ile ortopedik implantların tanıtılması ve mekanik analizlerinin yapılması konularını kapsar.


 GBE 306  Genetik Mühendisliği Teknikleri

Genetik, Kalıtım, Kromozom Haritalama, DNA, RNA, Protein, Gen Manipülasyonu, Genomik, Mutasyonlar


 GBE 308  Kanser Biyolojisi ve Genetiği

Kanser, tümör virusleri, onkogenler, tumör baskılayıcı genler, tümör oluşumu aşamaları, hücre döngüsü, apoptoz, kanser tedavisi


 ENG 410  Kariyer gelişimi için İngilizce

Bu ders, öğrencileri mezun olduktan sonra karşılaşacakları bu süreçlerle daha iyi donatmak için, iş ya da lisansüstü eğitim başvuru süreçlerinin tamamını kapsamaktadır. Bu kapsam dahilinde öğrencilere, iş ya da lisansüstü eğitim ilanlarını bulma, buldukları bu ilanlara uygun ön yazı ya da CV yazma, niyet mektubu yazma ve son olarak bu pozisyon ya da akademik program için görüşme / mülakat yapabilme becerileri kazandırılacaktır. Daha sonra derste, bu görüşmeleri başarıyla geçtiği varsayılan öğrencilere, iş ortamında ihtiyaç duyacakları beceriler sunulacaktır.


 FENG 497  Bitirme Projesi I (Mühendislik Fakültesi)

Öğrenci öğrenmiş olduğu mühendislik teknikleri ile takım halinde bir proje tasarlar, analizini yapar ve iş planları hazırlar. Çağdaş araçları kullanarak projenin detaylarını raporlayabilir ve sunumunu yapar.


 GBE 401  Hücre ve Doku Mühendisliği

Kök hücreler, ekstrasellüler matris ve biyokimyasal faktörler, doku yapısı tasarımı ve doku mühendisliği ürünlerinin klinikteki kullanımı


 ST 304  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda üç haftalık saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


 FENG 498  Bitirme Projesi II (Mühendislik Fakültesi)

Öğrenci öğrenmiş olduğu mühendislik teknikleri ile takım halinde bir proje tasarlar, analizini yapar ve iş planları hazırlar. Çağdaş araçları kullanarak projeyi gerçekleştirir ve uygulamasını yapar. Projenin tüm detaylarını raporlayabilir ve sunumunu yapar.


 BME 402  Klinik Mühendisliği

Ders, öğrencilere klinik alandaki teknik yönetim ile ilgili becerileri sunmak amacıyla sağlık hizmeti ekipmanları üzerine teknik deneyim ve klinik yönetimin temellerini içerir. Kalitenin güvence altına alınması, cihaz bakım ve ölçümleme ile etik ve ekonomik yönetim konularını kapsar.

Seçmeli Dersler

 

BME 307  Biyosensörler

Biyoelektronik cihazlar ve temel çeviriciler. Tayin Edilen Maddeler. Biosensör Düzenleyicileri: Potansiyometrik (Cam, Sıvı, Katı Hal Membran, Gaz Duyarlı Membran Elektrodlar), Amperometrik. Optik, Floresan,, Kalorimetrik, ve Diğer Düzenleyici Sistemler. Enzim Elektrodları, Substrat Elektrodları. İmmun Sensörler, aptamer bazlı sensörler, Biyosensörlerde yeni yaklaşımlar konularıı kapsar


 BME 407  Yapay Organlar ve Yaşam Destek Sistemleri

Yapay organlara giriş, Kütle transferi ve akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri, Biyolojik sistemlerdeki kimyasal reaksiyonlar, Rekombinant DNA teknolojisi, Biyomalzeme bilgisi, Yapay organ tasarımının (biyomimetiğin) temel prensipleri, Yapay organların uygulamaları.


 BME 410  Biyomedikal Sistem Tasarımı

Ders, temel tasarım araçlarını, sistem tasarımını, ürün geliştirmeyi, dokümantasyonu, testler ve analizlerinl kapsar.


 CE 405  Bioenformatik için Programlama

Bu ders biyolojik sekans (DNA, RNA, protein) analizi; moleküler yapı öngörüsü; fonksiyonel genomik, farmakogenomik ve proteomik; biyolojik yolaç analizi konularındaki algoritma ve methodlarla biyoenformatik araçları/yazılımları konularını kapsar.


 FE 260  Organik Kimya

Karbon Bileşikleri ve Kimyasal bağlar, Fonksiyonel gruplar, Asitler ve bazlar, Hidrokarbonlar, Alkoller, Esterler, Aldehit ve Ketonlar, Karboksilik asit ve türevleri, Aminler.


 FE 332  Biyokimya

Karbonhidrat, lipid ve proteinlerin kimyasal yapı ve özellikleri, metabolizmaları, metabolizmalarının kontrolü, canlı organizmada enerji sentezi, enzim kinetiği, DNA replikasyonu ve onarımı, genetik bilgi aktarımı


 GBE 304  Genetik ve Biyomühendislikte Güncel Konular

Genetik ve biyomühendislikte güncel konular


 GBE 307  Biyoteknoloji

Mikroorganizmalar ve zirai, medikal ve çevre biyoteknolojilerinde kullanım alanları


 GBE 310  Kök Hücreler

Embriyonik kök hücreleri, Kan kök hücreleri, Erişkin kök hücreleri, Doku mühendisliği, Hücre tedavisi, İlaç keşfi


 GBE 402  Hücresel Terapi ve Rejeneratif Tıp

 


 GBE 403  Hücre Kültürü Teknikleri

Hücre kültürü, Steril koşullar, Birincil hücre kültürü, Hücre hatları, Kök hücre ve tümör hücre kültürü, Üç boyutlu hücre kültürü


 GBE 404  Gelişim Biyolojisi

Gametogenez, döllenme, segmentasyon ve gastrulasyon. Çeşitli canlı tiplerinde embriyolojik gelişim.


 GBE 405  Transgenik Organizmalar

Rekombinant DNA metodları, genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanlar ve bunların kullanım alanları


 GBE 406  Epigenetik Mekanizmalar

Bitki, hayvan ve mikroorganizmalarda epigenetik mekanizmalar, bunlara örnekler, transkripsiyonel susturma, epigenetik hastalıklar


 GBE 407  Genomik ve Proteomik

Genomik ve proteomik yaklaşımların tanımı ve uygulama alanları, yapısal genomik, işlevsel genomik ve karşılaştırmalı genomiklerin kullanım şekilleri, canlılara ait genomların analizi, proteomik analizler.


 MATH 150  Araştırma Yöntemleri ve Bioistatistik

Dersin biyoistatistik ve data toplama ile ilgili teorik alt yapısı dönemin ilk yarısında kazanılmak üzere planlanmıştır. İkinci yarısında ise, sağlık ile ilgili çeşitli verileri demografik değişkenler, toplum sağlığı ile ilgili veriler ile bu verilerin analizi, gruplanması ve yorumlanması üzerinde durulacaktır.


 MATH 207  Diferansiyel Denklemlere Giriş I

Bu derste adi diferansiyel denklemlerin başlıca kavramları işlenecektir. Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemlerin çeşitleri ve çözüm yöntemleri öğretilecektir. Ayrıca yüksek mertebeden adi diferansiyeI denklemler ve onların çözüm yöntemleri analiz edilecektir.


 MATH 208  Diferansiyel Denklemlere Giriş II

Bu derste kısmi türevli diferansiyel denklemlerin başlıca kavramları ve sınıflandırılması işlenecektir. Isı denklemi, dalga denklemi ve Laplace denlemi ve onların çözümleri öğretilecektir.


 MME 460  Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji

nanomalzemenin tanımı,nanomalzemelerin snıflandırılması, nanomalzemelerin özellikleri, teknolojik uygulamalar, nano kimya